Winniarczyk

-II- od podstawy win- , por. wino ‘napój otrzymywany przez fermentację moszczu z winogron; kolor w kartach pik, winić, wina ‘występek, bład’, dawniej ‘kara pieniężna, grzywna’ + suf. –arczyk, NPRS, s.683.

Walczak

-II- od im. Walter, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia germ. Nawiązuje do Walt- ‘rządzić, panować’ + heri ‘wojsko’ + suf. –czak, NPRS, s.650.

Wlodarczyk

-II- od podstawy włod-, por. stp. włodać, im. złożone typu Włodzisław, Włodzimir. Pod wpływem czeskim nastąpiła zmiana na –ło- w –ła-, stąd dziś władać ‘sprawować władzę; być właścicielem czegoś’, władza ‘prawo zarządzenia; zdolność panowania nad ciałem; moc, siła’, Władysław + suf. –arczyk, NPRS, s.689.