Wlodarczyk

-II- od podstawy włod-, por. stp. włodać, im. złożone typu Włodzisław, Włodzimir. Pod wpływem czeskim nastąpiła zmiana na –ło- w –ła-, stąd dziś władać ‘sprawować władzę; być właścicielem czegoś’, władza ‘prawo zarządzenia; zdolność panowania nad ciałem; moc, siła’, Władysław + suf. –arczyk, NPRS, s.689.

Walerczak

-II od im. Walery, dość późno notowanego w Polsce, pochodzącego od łac. Valerius. Oznaczało pierwotnie ‘człowieka z rodu Valeria’. Obocznie występuje postać Walerian (łac. Valerianus) + suf. –czak, NPRS, s.649.