Słownik

SŁOWNIK ETYMOLOGICZNO- MOTYWACYJNY NAZWISK WYSTĘPUJĄCYCH W PARAFII KLECZKOWO

Zasady redakcyjne: umieszczony zbiór, to ……antroponimów. Hasła umieszczone są zgodnie z kolejnością alfabetyczną. Przy każdym nazwisku znajduje się dokładny opis etymologiczno- motywacyjny z uwzględnieniem budowy. Nazwiska niejasne zostały ujęte w zasobie słownika, lecz odnotowane jako : nie notuje.
Wyraz hasłowy jest zapisany w formie podstawowej. Jeśli nazwisko posiada cechę charakterystyczną dla XVII i XVIII wieku, zapis pozostaje zgodny z oryginałem zawartym w księdze metrykalnej. Często własną motywację przytaczają uczestnicy projektu, co oznaczono skrótem wł. Dzieje się tak przy nazwiskach odmiejscowych, gdzie proponowana jest nazwa miejscowości, leżącej na terytorium parafii Kleczkowo, Każde nazwisko, choć ze sobą spokrewnione, jest zapisane oddzielnie.
Po odnotowanym haśle podana jest informacja dotycząca struktury nazwiska. –I- oznacza nazwisko prymarne, -II- sekundarne. Kolejno podana jest etymologia danego antroponimu oraz sufiks.
Przy każdym opisie podany jest skrót książki, odwołujący się do dzieła z którego zaczerpnięto informacje o danym nazwisku. Nazwy źródłowe są wprost zaczerpnięte z cytowanych prac. Przy niektórych antroponimach podane są skróty, których wyjaśnienie podaję na końcu pracy.

Comments are closed.