Federowicz-II- od im. Teodor, notowanego w Polsce od XIII w. Pochodzi od grec. Theódoros, to od Theów ‘Bóg’ + dõron ‘dar’. W okresie staropolskim imię było adoptowane też jako Czader, Czeder, na Kresach Wschodnich używane były formy wschodniosłowiańskie + suf. -owicz, NPRS, s. 602.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.