Gallo

-II- od im. Gallus, znanego w Polsce od XII w. Imię miało w łac. dwie postacie Gallus i Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla pol. przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre n. os. na Gal-, Gał- mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać , służyć’, gała, gałka, z psł. *galiti + suf. -o, NPRS, s.213.

Gątariewicz

-II- od gont ‘cienka deseczka do pokrywania dachu’ lub od gontarz, gonciarz ‘ten, co robi gonty lub pokrywa nimi dachy’ + suf. –ariewicz/ -ewicz, NPR.’91, s.124.