Lubak

-II- od podstawy lub- por. lubić, lubny, im. Złożone typu Lubomir + suf. –ak , NPRS, s.26

Leszczyński

-II- od n. m. typu Leszczyny , Leszno + suf. –ski, NPRS, s.17 lub od leszczyna ‘gatunek rośliny’, 1000 NNwP, s.158.

Ludwisiak

-II- od im. Ludwik. Imię o genezie germ., hlud ‘sławny’ +wig ‘walka’. W Polsce notowane od XIII w.; wykazywało znaczne wahania fonetyczne + suf. –siak, NPRS, s. 27.